علت عدم تاييد دوره هاي آموزشي

کارکناني که دوره هاي آموزشي آنها با وجود کسب نمره تاييد نشده است به علت عدم تکميل فرم ارزشيابي دوره توسط کارمند مي باشد وبا توجه به اينکه در سالجاري براي تکميل فرم هاي ارزشيابي محدوده زماني حداکثر تا يک ماه پس از اجراي دوره در نظر گرفته شده است لازم است هر چه سريعتر جهت تکميل فرم ارزشيابي به پورتال آموزشي مراجعه نمايند بديهي است در صورت پايان مهلت مقرر دوره آموزشي قابل تاييد نخواهد بود.