آموزش چند رسانه اي

با تصويب کميته آموزش مدرسيني که در دوره آموزشي نرم افزار محتوا سازي چند رسانه اي شرکت کرده اند تا پايان سال بايستي حداقل يک برنامه آموزشي چندرسانه اي برنامه ريزي واجرا نمايند

آزمون دوره هاي حضوري

با توجه به الزام سنجش اثربخشي آموزشي ، ازاين پس آزمون وپيش آزمون کليه دوره هاي حضوري به صورت الکترونيک واز طريق سامانه آموزشي کارکنان صورت خواهد گرفت .همچنين تکميل ارزشيابي دوره الزامي مي باشد ودر صورت عدم شرکت فرد در آزمون يا عدم تکميل فرم ارزشيابي ، دوره آموزشي در شناسنامه فرد لحاظ نخواهد شد.