شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
525اصول مشاوره صحيح شيردهي(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/09/221397/09/2507:3023:000شروع آزمون
526اصول مشاوره صحيح شيردهي(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/09/201397/09/2307:3023:001شروع آزمون
546مصرف صحيح چربي ها وروغن ها در رژيم غذايي(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/09/211397/09/2407:3023:000شروع آزمون