شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
1012اصول كنترل عفونت3(98)تخصصي شغلي6 ساعت1398/07/301398/08/0207:0023:000شروع آزمون
1018پيشگيري از رفتارهاي پر خطر در نواجوانان و جوانان بر اساس دستورالعمل هاي وزارت(98)تخصصي شغلي6 ساعت1398/07/291398/08/0107:0023:590شروع آزمون