شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
378مديريت خشم در مواجه با بيمار و همراهي پرخاشگر(97)تخصصي شغلي4 ساعت1397/05/251397/05/2701:0023:55شروع آزمون
377حمايت هاي درماني براي بيماران دچار سوختگي(97)تخصصي شغلي4 ساعت1397/05/241397/05/2601:0023:55شروع آزمون
357داروهاي ترالي اورژانس (97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/05/231397/05/2507:3023:00شروع آزمون
364مهارت هاي ارتباط اجتماعي در جوانان (97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/05/231397/05/2507:3023:00شروع آزمون
366مهارت هاي ارتباط اجتماعي در جوانان (97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/05/241397/05/2707:3023:00شروع آزمون
384روش شاخص گيري و تكميل اطلاعات پنل از سامانه سيب(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/05/241397/05/2707:0023:00شروع آزمون
385روش شاخص گيري و تكميل اطلاعات پنل از سامانه سيب(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/05/241397/05/2707:0023:00شروع آزمون
374كنترل كيفيت آرد و نان و غني سازي آرد(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/05/241397/05/2707:3023:00شروع آزمون
380كنترل كيفيت آرد و نان و غني سازي آرد(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/05/231397/05/2607:3023:00شروع آزمون
376شناخت مخاطرات طبيعي و انسان ساخت و راههاي مقابله با آن (97)عمومي6 ساعت1397/05/281397/05/3000:0123:59شروع آزمون