شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
456بازآموزي راهنماي تكميل فرم هاي باروري سالم و روش هاي پيشگيري از بارداري(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/07/231397/07/2507:3023:000شروع آزمون
458بازآموزي راهنماي تكميل فرم هاي باروري سالم و روش هاي پيشگيري از بارداري(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/07/241397/07/2607:3023:000شروع آزمون
460بازآموزي راهنماي تكميل فرم هاي باروري سالم و روش هاي پيشگيري از بارداري(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/07/251397/07/2807:3023:000شروع آزمون
478مديريت عملكرد كاركنانتخصصي شغلي6 ساعت1397/07/281397/07/3000:0123:590شروع آزمون
468پيشگيري و درمان چاقي در كودكان و نوجوانان ايران (ايران اكو)تخصصي شغلي6 ساعت1397/07/251397/07/2707:3023:001شروع آزمون
477بهداشت فردي(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/07/281397/07/3000:0123:590شروع آزمون
479مديريت فرآيندهاي سازماني(IT)تخصصي شغلي12 ساعت1397/07/291397/08/0100:0123:590شروع آزمون