شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
689شيوه زندگي ميانسالان و مشاوره براي ارتقاء آن(98)تخصصي شغلي12 ساعت1398/04/041398/04/0607:3023:580شروع آزمون
703زنجيره سرما و بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن(98)تخصصي شغلي6 ساعت1398/04/031398/04/0506:0023:550شروع آزمون
704زنجيره سرما و بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن(98)تخصصي شغلي6 ساعت1398/04/031398/04/0506:0023:550شروع آزمون
681برقراري ارتباط موثر در محيط كار (98)تخصصي شغلي6 ساعت1398/04/031398/04/0507:3023:590شروع آزمون
697كيفيت داده ها وسيستم اطلاعات سلامت(98)تخصصي شغلي8 ساعت1398/04/021398/04/0400:0123:580شروع آزمون
699برقراري ارتباط موثر در محيط كار (98)تخصصي شغلي6 ساعت1398/04/041398/04/0606:3023:590شروع آزمون