شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
1338مديريت اطلاعات سلامت در بحران(99)تخصصي شغلي6 ساعت1399/03/101399/03/1200:0223:000شروع آزمون
1340مديريت شوک در اورژانس پيش بيمارستاني(99)تخصصي شغلي4 ساعت1399/03/101399/03/1200:0123:590شروع آزمون
1341بردار تعالي دبيرخانه(99)تخصصي شغلي10 ساعت1399/03/111399/03/1300:0123:590شروع آزمون