شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
609مستندات مديريت كيفيت در آزمايشگاه پزشكي(97)تخصصي شغلي10 ساعت1397/12/011397/12/0300:0123:590شروع آزمون
610شبكه و امنيت اطلاعات در سازمانها(97)عمومي8 ساعت1397/11/301397/12/0200:0123:590شروع آزمون