شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
275مباني حسابداري و اقتصاد سلامت (97)تخصصي شغلي8 ساعت1397/04/021397/04/0401:0023:58شروع آزمون
272روش هاي حمل مصدوم (97)تخصصي شغلي4 ساعت1397/04/041397/04/0607:3023:00شروع آزمون
288آموزش سامانه جامع بازرسي(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/04/031397/04/0507:3023:00شروع آزمون
282بازآموزي راهنماي تكميل فرم هاي باروري سالم و روش هاي پيشگيري از بارداري(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/04/021397/04/0407:0023:00شروع آزمون
283بازآموزي راهنماي تكميل فرم هاي باروري سالم و روش هاي پيشگيري از بارداري(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/04/021397/04/0407:0023:00شروع آزمون
286بلوغ در نوجوانان (97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/04/031397/04/0507:3023:00شروع آزمون
284نحوه نگهداري و مصرف صحيح ويال ها و داروهاي تزريقي(97)تخصصي شغلي6 ساعت1397/03/311397/04/0307:3023:00شروع آزمون