شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
614مديريت راه هوايي(98)تخصصي شغلي6 ساعت1398/01/311398/02/0208:0023:001شروع آزمون